Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kgssa.pl

Treść strony

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

 1. uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 
 2. działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z);
 3. działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z); 
 4. działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z); 
 5. obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64.Z); 
 6. działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z); 
 7. chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z); 
 8. pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z); 
 9. produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z); 
 10. wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62.Z); 
 11. produkcja cukru (PKD 10.81.Z); 
 12. produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z); 
 13.  wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z); 
 14. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z); 
 15. produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z); 
 16. destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z); 
 17. produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z); 
 18. produkcja słodu (PKD 11.06.Z); 
 19. produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z); 
 20. produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z); 
 21. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z); 
 22. produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z); 
 23. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z); 
 24. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z); 
 25. produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); 
 26. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z); 
 27. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z ); 
 28. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
 29. produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z); 
 30. produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); 
 31. produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z); 
 32. produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z); 
 33. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z); 
 34. produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z); 
 35. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z); 
 36. produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z); 
 37. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);
 38. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 
 39. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z); 
 40. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z); 
 41. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z); 
 42. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 
 43. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); 
 44. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); 
 45. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); 
 46. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z); 
 47. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); 
 48. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); 
 49. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z); 
 50. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z); 
 51. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z); 
 52. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z); 
 53. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z); 
 54. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z); 
 55. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); 
 56. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 
 57. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); 
 58. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 
 59. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); 
 60. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 
 61. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); 
 62. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); 
 63. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); 
 64. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z); 
 65. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z); 
 66. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z); 
 67. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); 
 68. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z); 
 69. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z); 
 70. działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z); 
 71. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z); 
 72. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z); 
 73. sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z); 
 74. sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z); 
 75. sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z); 
 76. sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z); 
 77. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z); 
 78. sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z); 
 79. sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z); 
 80. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A); 
 81. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B); 
 82. sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z); 
 83. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z); 
 84. sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z); 
 85. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z); 
 86. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z); 
 87. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); 
 88. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z); 
 89. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); 
 90. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); 
 91. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z); 
 92. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 
 93. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z); 
 94. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); 
 95. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z); 
 96. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z); 
 97. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z); 
 98. sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z); 
 99. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z); 
 100. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); 
 101. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z); 
 102. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 
 103. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); 
 104. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 
 105. transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z); 
 106. działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z); 
 107. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A); 
 108. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 
 109. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); 
 110. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
 111. działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C); 
 112. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z); 
 113. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z); 
 114. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); 
 115. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 
 116. ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B); 
 117. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); 
 118. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); 
 119. wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 
 120. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 
 121. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 
 122. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 
 123. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 124. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); 
 125. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 
 126. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 
 127. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); 
 128. nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z); działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); 
 129. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); 
 130. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 
 131. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
 132. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 
 133. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 134. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 
 135. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 
 136. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 
 137. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 138. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
 139. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 
 140. działalność rachunkowo–księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 
 141. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 142. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 
 143. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 
 144. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 
 145. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 
 146. badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A); 
 147. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
 148. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 
 149. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 
 150. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 
 151. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 
 152. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 
 153. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
 154. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z); 
 155. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
 156. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 
 157. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 
 158. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A); 
 159. działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B); 
 160. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C); 
 161. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z); 
 162. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z); 
 163. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
 164. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
 165. działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z); 
 166. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 
 167. nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
 168. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 
 169. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 170. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
 171. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z); 
 172. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
 173. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
 174. działalność archiwów (PKD 91.01.B); 
 175. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z); 
 176. działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);
 177. działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B); 
 178. przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A); 
 179. działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A); 
 180. produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
 181. produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z);
 182. produkcja przypraw (PKD 10.84.Z);
 183. produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
 184. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);
 185. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z);
 186. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,  włączając komputery (PKD 77.33.Z).

Metryka

 • opublikował: Maciej Dąbrowski
  data publikacji: 2020-10-13 10:24
 • zmodyfikował: Maciej Dąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 16:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5695
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-07 16:56:33